День: 07.10.2020

Азаалаҳәара

Жьҭаарамза 9, ахәаша аҽны, асааҭ 11 рзы Асоциал-економикатә ҭҵарадыррақәа рценрт аҿы (Арӡынба ихьӡ зху амҩаду, 34) имҩаԥысраны иҟоуп анаукатә семинар.…