Месяц: Октябрь 2020

АИНФОРМАЦИА

Ҳазну ашықәс, жьҭаарамза 9 рзы Асоциал-економикатә ҭҵаарақәа рцентр аҿы имҩаԥысит аҭҵарадыррақәа семинар. Уи азкын аԥсуа культура иахьа ҭагылазаашьас иамоу аилкаара.…

Азаалаҳәара

Жьҭаарамза 9, ахәаша аҽны, асааҭ 11 рзы Асоциал-економикатә ҭҵарадыррақәа рценрт аҿы (Арӡынба ихьӡ зху амҩаду, 34) имҩаԥысраны иҟоуп анаукатә семинар.…